Deelnemers reglement

Lees het deelnemersreglement voordat je deelneemt en/of doneert aan Toer voor ALS–Home Edition.

 

Deelnemersreglement Toer voor ALS-Home Edition

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaand reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben.


Definities
Stichting ALS Nederland: de Stichting ALS Nederland, gevestigd te Den Haag, organisator van, en verantwoordelijk voor, de Toer voor ALS-Home Edition;

Toer voor ALS-Home Edition: een wandel-, hardloop-, handbike- en fietsactiviteit die gehouden wordt van zondag 11 oktober 2020 tot en met zondag 8 november 2020 en waarbij deelnemers vanaf een locatie naar eigen keuze gedurende 4 weken een door henzelf vooraf bepaalde afstand afleggen met als doel geld in te zamelen voor de strijd tegen ALS. In de Toer voor ALS-Home Edition zit geen wedstrijdelement.

Deelnemer: persoon die deelneemt aan de Toer voor ALS-Home Edition;

Doelbedrag: het streefbedrag dat een deelnemer probeert in te zamelen via zijn of haar sponsorpagina op de website.

Website: www.toervoorals.nl

Donateur: de persoon of rechtspersoon die via de website een financiële bijdrage levert aan de deelnemer die volledig ten goede komt aan de Stichting ALS Nederland.

Sponsorpagina: persoonlijke pagina van deelnemer op de website waarop hij of zij sponsorgeld kan inzamelen.

Persoonsgegevens: alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens.

Toepasselijkheid
Dit deelnemersreglement is van toepassing op alle aspecten van de Toer voor ALS-Home Edition, waaronder deelname, de promotie en donaties aan de Toer voor ALS-Home Edition. Ze bevatten de voorwaarden van de overeenkomst tussen enerzijds deelnemer en/of donateur en anderzijds Stichting ALS Nederland. Hoewel Stichting ALS Nederland verantwoordelijk is voor de organisatie van de Toer voor ALS-Home Edition en de inhoud van de website kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.


Inschrijfvoorwaarden  

Inschrijving voor de Toer voor ALS-Home Edition is mogelijk vanaf 10 september 2020 om 15.00 uur. De Toer voor ALS-Home Edition kent geen maximum aantal deelnemers. Inschrijving vindt plaats via de website en is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

Het inschrijfgeld bedraagt €10,- per persoon en dient direct bij inschrijving te worden voldaan. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 5,- inschrijfgeld. Na bevestiging van inschrijving krijgt deelnemer een persoonlijke sponsorpagina op de website.

Indien, ongeacht de reden, deelnemers niet meedoen of zich voor de activiteit uitschrijven, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook reeds gedane giften en inmiddels geworven gelden, overgemaakt op de sponsorpagina van deelnemer, worden niet gerestitueerd. Dit geldt ook indien de organisatie van de Toer voor ALS-Home Edition de activiteit moet afgelasten als gevolg van overmacht, onvoorziene omstandigheden en/of omstandigheden waardoor de veiligheid of gezondheid van deelnemers in het geding kunnen komen. 

Na inschrijving maakt iedere deelnemer via loting kans op één van de 5 door Garmin ter beschikking gestelde sporthorloges: Forerunner® 245 Music (zwart) en 5 stuks Edge® 530 fietsnavigatie. Winnaars zullen hierover door de Stichting ALS Nederland benaderd worden. Over de uitslag zal verder niet worden gecorrespondeerd. Stichting ALS Nederland is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door het gewonnen sporthorloge in welke vorm dan ook. Op de gewonnen prijs gelden voor zover van toepassing de algemene voorwaarden van Garmin.

Doorgang van de Toer voor ALS-Home Edition
De Toer voor ALS-Home Edition zal plaatsvinden tussen 11 oktober 2020 en 8 november 2020. Stichting ALS Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om als gevolg van overmacht, onvoorziene omstandigheden en/of omstandigheden waardoor de veiligheid of gezondheid van deelnemers in het geding kunnen komen de Toer voor ALS-Home Edition uit te stellen en/of te annuleren. De organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijke schade in welke zin dan ook wanneer de Toer voor ALS-Home Edition wordt uitgesteld en/of afgelast.


Deelname aan de Toer voor ALS-Home Edition
Deelname aan de Toer voor ALS-Home Edition vindt plaats op vrijwillige basis en onder de eigen verantwoordelijkheid van deelnemer. Deelname aan de Toer voor ALS-Home Edition is uitsluitend voor wandelaars, fietsers, handbikers en hardlopers en alleen mogelijk bij betaling van het inschrijfgeld. Voorafgaand aan de Toer voor ALS-Home Edition ontvangt deelnemer de benodigde informatie ter voorbereiding.

De startlocatie is voor iedere deelnemer verschillend. Deelnemer start de Toer voor ALS-Home Edition vanaf een locatie naar eigen keuze. Er zijn geen starttijden en geen vooraf door de organisatie vastgestelde afstanden. Deelnemer mag zelf bepalen op welk tijdstip hij/zij de Toer voor ALS-Home Edition begint en hoe vaak en hoeveel kilometer hij/zij aflegt tussen 11 oktober en 8 november. 

Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich indien noodzakelijk door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Toer voor ALS-Home Edition. Stichting ALS Nederland raadt deelnemer aan om bij de lange afstanden zich (sport)medisch te laten onderzoeken voordat hij/zij deelneemt aan de Toer voor ALS- Home Edition. Een (sport)medisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een verantwoorde sportbeoefening. Deelname aan de Toer voor ALS-Home Edition kan immers een lichamelijke inspanning vereisen.

Deelnemer dient te allen tijde aanwijzingen van de (lokale) autoriteiten onmiddellijk op te volgen. De Wegenverkeerswet geldt te allen tijde. Instructies van gezagsdragers moeten opgevolgd worden.


Gebruik beeldmateriaal

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Toer voor ALS-Home Edition, waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij Stichting ALS Nederland. Deelnemer geeft Stichting ALS Nederland het volledige recht beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke van deelnemer te gebruiken, te vermenigvuldigen en/of te publiceren dan wel uit te zenden voor promotionele doeleinden van de Toer voor ALS-Home Edition of Stichting ALS Nederland. De deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding. Deelnemer geeft toestemming diens opname/bijdrage van tekst en/of beeld te voorzien dan wel anderszins aan te passen op een dusdanige wijze dat de opname of bijdrage het beste in staat is de door de Stichting ALS Nederland gestelde doelstellingen te verwezenlijken, een en ander ter uitsluitende beoordeling door Stichting ALS Nederland. Deelnemer kan door de medewerking geen recht doen gelden op gebruik, vermenigvuldigen en publiceren van diens opname/bijdrage door Stichting ALS Nederland. Stichting ALS Nederland spant zich tot het uiterste in om de overige rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de persoon of het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een deelnemer worden geüpload op zijn of haar sponsorpagina op de website, dan staat de deelnemer in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De deelnemer vrijwaart Stichting ALS Nederland tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zullen door de Stichting ALS Nederland met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Stichting ALS Nederland leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Zie voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens het privacy statement op de Website.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring
Deelname aan de Toer voor ALS-Home Edition geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico van deelnemer. Stichting ALS Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die bij deelnemer zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaande aan, tijdens of na afloop van deelname aan de Toer voor ALS-Home Edition. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het afgelasten of verplaatsen van de Toer voor ALS-Home Edition en voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Stichting ALS Nederland is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van deelnemers of eigendommen van derden. Deelnemer vrijwaart Stichting ALS Nederland voor aansprakelijkheid voor schade die deze en/of derden mochten lijden als gevolg van een aan deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Toer voor ALS-Home Edition.