Deelnemers reglement

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Overal waar “hij” staat, kan “hij” of “zij” worden gelezen.

01 – Algemeen
1. Toer voor ALS is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is, hoofdzakelijk door middel van sportieve deelname per fiets, hardlopend of wandelend, geld in te zamelen voor de strijd voor naamsbekendheid en bestrijding van ALS.
2. Een deelnemer vanaf 18 jaar werft minimaal € 150,00, een deelnemer onder de 18 jaar werft minimaal € 50,00 – of een veelvoud hiervan zonder boven limiet – aan gelden. De giften zijn overgemaakt via het deelnemersplatform voor aanvang van Toer voor ALS.
3. De organisatie houdt zich het recht voor om deelnemers, die de minimale financiële bijdrage niet halen voor aanvang van Toer voor ALS en dit niet tijdig proactief aan de organisatie hebben gemeld en niet kunnen aantonen hier een maximale inspanning voor gedaan te hebben, uit te sluiten van deelname aan Toer voor ALS.
4. Deelnemers spannen zich maximaal in hun vooraf gestelde doelen te behalen.

02 – Inschrijving
1. Deelnemers nemen deel per fiets, handbike, hardlopend en/of wandelend.
2. Kinderen in de leeftijd tussen de 12 en 17 jaar worden uitsluitend toegelaten nadat ze toestemming hebben gekregen van hun ouders/wettelijke verzorgers.
3. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar worden uitsluitend toegelaten na akkoord van hun ouders/wettelijke verzorgers en onder de voorwaarde dat zij, gedurende de Toer voor ALS, volledig begeleid worden door een ouder/wettelijk verzorger, of een door de ouders/wettelijke verzorgers gemachtigde meerderjarige begeleider die tijdens de Toer voor ALS ook mee zal fietsen in de directe nabijheid van het kind. De ouder/wettelijk verzorger dan wel gemachtigde begeleider is verplicht voor, tijdens en na het evenement het kind onder zijn directe toezicht te houden. Kan/mag ofwel het kind, ofwel de begeleider van het kind tijdens de Toer voor ALS niet meer verder fietsen, of blijkt dat een kind onbegeleid bezig is aan de Toer voor ALS, dan zullen zowel het kind als de begeleider hun deelname aan de Toer voor ALS moeten staken en is het niet toegestaan om verder te fietsen.
4. Kinderen jonger dan 4 jaar zijn uitgesloten van deelname.
5. De organisatie behoudt te allen tijde het recht om de deelname van een kind (alsnog) te weigeren of te stoppen indien naar het oordeel van de stichting organisatie, onder meer vanwege de lichamelijke, psychische of materiële situatie van het kind, zij van mening is dat het onverantwoord is dat het kind (verder) deelneemt aan de Toer voor ALS.
6. De Toer voor ALS is nimmer verantwoordelijk voor het begeleiden van kinderen en het uitoefenen van toezicht. Alle door kinderen veroorzaakte materiële of lichamelijke schade komt voor rekening van de ouders/wettelijk verzorgers voor zover deze schade niet wordt vergoed door een door de stichting organisatie afgesloten evenementenverzekering. De Stichting ALS Nederland aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
7. Deelnemer verklaart dat hij kennis heeft genomen van het complete reglement,  en is zich bewust en verklaart zich akkoord dat deelname aan de Toer voor ALS geheel voor eigen risico is.
8. Inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld per persoon is voldaan.
9. Het inschrijfgeld is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar €7,50, voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar €12,50 en vanaf 18 jaar € 25,- per persoon.
10. Wanneer deelnemers zich inschrijven voor het event Toer voor ALS gaat men automatisch akkoord met onze privacy statement.
11. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde ‘Toer voor ALS” en de Stichting ALS Nederland, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
12. Indien, ongeacht de reden, deelnemers niet meedoen of zich voor het evenement uitschrijven, dan wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook reeds gedane giften worden niet gerestitueerd. Ook inmiddels geworven gelden, overgemaakt op het deelnemersplatform, worden niet gerestitueerd.
13. De Stichting ALS Nederland en organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers zonder opgaaf van redenen te weigeren en tevens om uitzonderingen op bovenstaand reglement te maken indien zij dit nodig/gewenst achten.
03 – Deelname ‘Toer voor ALS’ 13 oktober 2019
1. Deelname aan ‘Toer voor ALS’ is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbord te dragen, wat verstrekt gaat worden tijdens het aanmelden op het event.
2. Met het accepteren van het stuurbord verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht beschikken over een deugdelijke fiets/materieel.
3. De organisatie van Toer voor ALS is voorbehouden om deelnemers te allen tijde zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

04 – Route
1. De route wordt op de openbare weg, op een niet afgesloten parcours gereden.
2. Deelnemers dienen op hun eigen weghelft te blijven (rechterzijde van de weg).
3. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de vrijwilligers van ‘Toer voor ALS’ op te volgen.
4. Deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. De geldende Nederlandse verkeersregels zijn hierbij van toepassing (zie § 7.).
5. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd. Vernielingen en bekladden van bezittingen van overheid en anderen zijn niet toegestaan.
6. Het gebruik van volgauto’s is verboden.

05 – Veiligheid
1. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
2. Het dragen van een valhelm is voor een fietser/handbiker verplicht tijdens zowel de beklimming als de afdaling.
3. Een snelheid voor de dalende fietser van meer dan 50 km/uur wordt als onverantwoord gedrag beschouwd.
4. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

06 – Aanwijzingen en overtreding daarvan
1. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
2. Alle Nederlandse verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
3. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd en/of onverantwoord gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

07 – Aansprakelijkheid van de organisatie
1. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en supporters.
2. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) van deelnemers, en evenmin aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) die deelnemers elkaar en/of derden toebrengen.
3. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.